ห่วงคนรุ่นใหม่ “เจนวาย” ก่อหนี้ท่วม แค่ไตรมาสแรกทะลุ 2.13 ล้านล้านบาท

  สคช. แนะคนรุ่นใหม่เปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงิน ลดการก่อหนี้ หลังพบคนเจนวาย ช่วงอายุ 22-35 ปี มีหนี้สินรวมกันสูงถึง 2.13 ล้านล้านบาท 

  วันที่ 5 กันยายน 2560 นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือเครดิตบูโร พบว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 กลุ่มคน Gen Y หรือกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 22-35 ปี จำนวน 5.4 ล้านคน มีหนี้รวมกันสูงถึง 2.13 ล้านล้านบาท โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 29 ปี ที่มีหนี้สินต่อคนสูงถึง 1.5 แสนบาท ซึ่งเป็นหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน ถึง 20% 

ลดการก่อหนี้

  ทั้งนี้ เนื่องมาจากรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเติบโตของสังคมเมือง ส่งผลให้มีพฤติกรรมใช้ง่าย จ่ายคล่อง ตัดสินใจเร็ว และเข้าถึงสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลได้ง่าย ทำให้คนรุ่นใหม่มีหนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ภาครัฐต้องหามาตรการลดการสร้างหนี้ใหม่ โดยปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล และปลูกฝังการสร้างวินัยทางการเงิน อาทิ ส่งเสริมการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในโรงเรียน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม คาดว่าภาพรวมหนี้สินครัวเรือนในไตรมาส 2 ของปี 2560 มีแนวโน้มจะปรับลดลงจากไตรมาสแรกที่อยู่ระดับ 78.60% ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) หรือคิดเป็นมูลค่า 11,480 ล้านบาท เนื่องจากการชะลอตัวของยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคของธนาคารพาณิชย์และสินเชื่อที่อยู่อาศัย ขณะที่ความสามารถในการชำระหนี้ เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ต่อสินเชื่อรวม พบว่า ลดลงเหลือ 2.66% จากไตรมาสแรกปี 2560 ที่อยู่ระดับ 2.82%

  นายปรเมธี กล่าวอีกว่า สำหรับภาพรวมการจ้างงานในไตรมาส 2 ของปี 2560 ขยายตัวอยู่ที่ 1.20% ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมาส เนื่องจากการจ้างงานในภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น 6.3% จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ทำให้ราคาสินค้าเกษตรดีขึ้น แต่การจ้างงานนอกภาคเกษตรยังคงลดลงในสาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง และโรงแรมภัตตาคาร เพราะการลงทุนเอกชนยังขยายตัวช้า 

แสดงความเห็น

comments