คำคมการเรียน คำคมเกี่ยวกับการศึกษา โดนใจข้อคิดดีๆ

คำคมการเรียน – การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด อยู่ที่เราทุกคนต้องการศึกษาหาความรู้มากน้อยเพียงใด การขวนขวายหาความรู้เป็นสิ่งเดียวที่ได้กับตัวเราเอง วันนี้จึงมีคำคมเกี่ยวกับการเรียนการศึกษามาฝาก

คำคมการเรียน

– การเรียนแม้เหนื่อยยาก ย่อมลำบากอย่าท้อแท้ สุดท้ายที่รอคอยคืออนาคตอันงดงาม

– ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ใฝ่กตัญญู ใฝ่ความดี

– ความจริงจังตั้งใจคือกุญแจไขสู่ความสำเร็จ

– นับถือตัวเอง นับถือผู้อื่น และรับผิดชอบในสิ่งที่ตนทำ

– สิ่งที่คนคนหนึ่งควรรีบเร่งเรียนรู้เป็นอันดับแรกคือ สิ่งที่เขายังทำไม่ได้และนำไปใช้ให้ประโยชน์ได้ ไม่ใช่พยายามเรียนรู้ไปหมดทุกอย่าง

– การศึกษาควรถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือ ที่เอื้อเพื่อให้ประสบการณ์แก่ผู้เรียนในส่วนที่มีความจำเป็นต่อการครองชีวิตในสังคม

– วิทยาการที่ก้าวหน้ากำลังเปลี่ยนแปลงแบบแผนชีวิตของเรา ผลักดันให้เราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

– ชีวิตเด็กสมัยนี้เอาแต่เรียนแข่งขัน ทำให้ชีวิตเด็กเป็นชีวิตที่คร่ำเคร่งกับตำรามากเกินไป อันจะเป็นผลเสียต่อการพัฒนาคน

– เป้าหมายของการศึกษานั้นต้องมุ่งให้ผู้เรียนมีเสรีทางความคิด

– หน้าที่สำคัญของครูคือ คอยกำกับให้กิจกรรมการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างสุภาพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และสรุปข้อความรู้ใหม่ที่นักเรียน

– ทำไมเราไม่สอนให้มนุาย์ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สร้างสิ่งแวดล้อม สร้างสังคม ไม่ใช่มุ่งแต่เรียนเพื่อฉกฉวย

– ครูรุ่นใหม่ต้องปฏิรูปตัวเองก่อน ต้องมีคุณวุฒิพิเศษที่สามารถมองเห็นเด็กและสร้างการเรียนรู้ให้เหมาะกับเด็กแต่ละคน

– ครูเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละ คนที่เข้ามาทำอาชีพนี้ต้องสามารถยอมรับตรงนี้ได้ แต่ครูปัจจุบันหลายคนที่มองอาชีพครูกลายเป็นพาณิชย์ ไม่ใช่ผู้ให้ แต่เป็นผู้ที่สามารถกอบโกยเงินจากนักเรียน นักศึกษาได้ด้วยการสอนพิเศษ

– ทุกวิชาเรียนไปได้ประโยชน์ทั้งนั้น การตัดสินใจถูกต้องในแต่ละครั้งนั้น เราไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นเพราะเราเรียนวิชาไหนมาก

– เมื่อใดโรงเรียนละเลยการฝึกอบรมให้คนใช้เหตุผล เมื่อนั้นโรงเรียนกำลังทำลายมนุษยธรรม

– การศึกษาต้องสร้างความงาม ความสมบูรณ์ทั้งกาย ใจให้แก่ผู้เรียน

– การจัดการศึกษาเป็นการพัฒนาตัวผู้เรียน เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์จริงในชีวิตของเขา เพื่อไปพัฒนาสังคมให้ได้ พัฒนาตนเองให้ได้ เมื่อการศึกษาเป็นการพัฒนาตัวผู้เรียนสามารถพัฒนาได้สูงสุดเท่าไร อันนั้นก็คือความดีงาม

– หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือ การปฏิรูปการเรียนรู้ หัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้คือ การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง มาเป็นยึดมนุษย์หรือผู้เรียนเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า ผู้เรียนสำคัญที่สุด

– เราไม่ควรเรียนสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นความรู้ตายตัว และอย่างเป็นความจำ เพราะการเรียนทำนองนั้นจะทำให้เราเป็นคนรู้อะไรมาก ๆ เท่านั้น แต่ไม่รู้ว่าอย่างไหนถูกอย่างไหนผิด

– สิ่งหนึ่งที่ครูควรจะตระหนักก็คือ ครูจะต้องยอมรับคุณูปการของนักเรียนด้วย เพราะครูจะต้องเรียนรู้จากนักเรียนเช่นกัน

– การศึกษาไม่ใช่การเรียนของคนในช่วยอายุหนึ่งเท่านั้น แต่การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งมวล

– ครูส่วนใหญ่ไม่สามารถโยงทฤษฎี หลักการที่ได้เรียนมาไปสู่ภาคปฏิบัติได้ ครูจึงเน้นการสอนด้านเนื้อหาเป็นสำคัญ

– ในปัจจุบันครูของเราไม่ค่อยสอนให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ หรือมีความมั่นใจในตนเอง นักเรียนจะทำตามคำสั่งของครูแทบทั้งสิ้น

– การศึกษาที่สมบูรณ์นั้น เกิดจากประสบการณ์ทางสังคม คนเราเรียนรู้ซึ้งกันและกัน ไม่มีบทเรียนใดที่สำคัญไปกว่าบทเรียนที่เราได้รับจากสภาพความเป็นจริงของชีวิต

– การศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความสำคัญของนักเรียน และจบลงด้วยความสำคัญของนักเรียน

– เด็กไม่ได้เรียนรู้จากครูเฉพาะในห้องเรียนในเวลาที่ครูสอน แต่เด็กเรียนรู้จากครูในพฤติกรรมของครูที่แสดงออกในโอกาสต่าง ๆ ด้วยการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต จึงเป็นบทบาทของครูทุกคนในโรงเรียน

– เวลาที่ครูทำการสอน ผู้บริหารเดิน เยี่ยมเยียน ยิ้มแย้ม ยกย่อง และหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่ครูบ้าง ครูก็จะสอนได้ยอดเยี่ยม ทำให้เกิดคุณภาพที่ยิ่งใหญ่แก่นักเรียนและการศึกษา

– ไม่ว่าจะเรียนที่โรงเรียนไหน ๆ จะเลือกเป็นอะไรก็เป็นได้ ถ้าพบครูที่ดีมีน้ำใจ และตนเองใฝ่ใจที่จะทำความดี

– ผู้เรียนเปรียบเหมือนดาวฤกษ์ที่ส่องแสงได้ด้วยตัวของมันเอง จึงต้องศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจโดยไม่ต้องใช้หนังสือตลอดเวลา แต่หากเราจำกัดว่าต้องอาศัยหนังสือเท่านั้นจึงจะได้ความรู้ ผู้เรียนก็จะเหมือนหลอดไฟที่ต้องรอกระแสไฟฟ้า ที่มีไฟเท่าไรก็สว่างเท่านั้น

– ไม่ว่าเขาจะมาจากมุมที่มืดอับเพียงใดของสังคม ไม่ว่าเขาจะตั้งต้นทำช้าเพียงใด ไม่ว่าเขาจะมีความสามารถในการเรียนระดับใด การศึกษาไทยน่าจะให้โอกาสเขาได้เสมอ

– การเรียนการสอนควรปลูกฝังความรู้ ความสามารถ รวมทั้งคุณธรรม สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

– การปฏิรูปการศึกษาจะเป็นจริงได้ ต้องทำให้ประชาชนตื่นตัวมองการศึกษาในความหมายกว้าง ตระหนักว่าการศึกษาแบบเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนรู้จากชีวิตจริง

– สิ่งที่ขัดแย้งภายในโรงเรียนแต่ก็เป็นความขัดแย้งที่ไปด้วยกันคือ โรงเรียนสอนให้เด็กเป็นคนรู้จักอ่อนโยนผ่อนตาม แต่ในเวลาเดียวกันก็สอนให้เอาชนะคนอื่นตลอดเวลา

– ส่วนสำคัญที่สุดของการสอนคือ สอนในสิ่งที่ผู้เรียนจำเป็นต้องรู้

– เด็กที่ไม่สามารถจินตนาการ ไม่เพียงแต่ไม่สามารถเรียนรู้ได้เท่านั้น แต่ยังเป็นคนที่โดยทั่วไปแล้วไม่มีความหวังอะไรอีกด้วย

– ความรู้คือสิ่งที่ตายไปแล้ว แต่โรงเรียนมีหน้าที่รับใช้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ โรงเรียนควรจะช่วยพัฒนาเยาวชนแต่ละคนให้มีคุณภาพและความสามารถ

– ทุกช่วงเวลาของชีวิตนั้น มนุษย์เกิดการเรียนรู้อยู่เสมอ หากแต่เป็นการเรียนรู้ตามยถากรรม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้มีส่วนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนให้เจริญไพบูลย์ตามความคาดหวัง

– ก่อนที่เราจะเรียนรู้อะไร เราจะต้องสนใจใคร่รู้ในสิ่งนั้นเสียก่อน การเรียนรู้ก็คือการเล่นกับแนวคิด และสิ่งที่เป็นวัตถุ การมีอิสระที่จะเลือกในสิ่งที่อยากรู้จึงมีความสำคัญ

– การปรับตัวของแต่ละคนและของทั้งสังคม มีหัวใจอยู่ที่การเรียนรู้ของคน ต้องสร้างให้เกิดความรักที่จะเรียนรู้ เพื่อจะนำไปสู่สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้

– การจะทำให้การศึกษาสนองตอบต่อชีวิตของผู้เรียนได้นั้น จำเป็นที่ต้องคืนการศึกษาแก่ประชาชน รัฐควรจะลดบทบาทของตนในการจัดและควบคุมการศึกษาลงไปกว่านี้ให้มาก

– วิกฤตที่สำคัญของระบบการศึกษาไทย คือความทุกข์ของผู้เรียน เนื่องจากเนื้อหาที่เรียนไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในชีวิตประจำวันของเด็ก เด็กจำต้องเรียนรู้สิ่งที่เป็นเรื่องไกลตัว

– การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของมนุษย์ เพราะสมองของมนุษย์เป็นโครงสร้างที่วิจิตรที่สุดในจักรวาล สามารถเรียนรู้ให้บรรลุอะไรก็ได้

– การศึกษาในที่นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความเฉพาะการเรียนในโรงเรียนหรือการเรียนหนังสือเท่านั้น แต่หมายความไปถึงการฝึกฝนอบรมให้เด็ก ๆ รู้จักคิดด้วยใช้ปัญญาอันมีเร้นเป็นพลังอำนาจทั้งหมด ซึ่งมีอยู่ในตนให้เกิดเป็นความเจริญ คลี่คลาย มีนิสัยไปในทางดีงาม

– ผมคิดว่าโลกในอนาคตเป็นโลกของความหลากหลาย เป็นโลกของการเชื่อมโยงความคิดเป็นโลกของปัญญา ถ้าคนรุ่นใหม่ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้ได้จาก ประสบการณ์รอบตัว และสามารถมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ปัญญาก็จะงอกงามต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด

– การศึกษาควรจะช่วยให้นักเรียนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ พร้อม ๆ กับการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สิ่งที่จะช่วยในเรื่องนี้ได้มากคือ การฝึกให้เขารู้จักปกครองตนเอง

แสดงความเห็น

comments